# تنها

او

دیگر اویی وجود ندارد! خود را به نبودش عادت بده! دیگر؛ تنهایِ تنهایی!!!                               "الی"
/ 2 نظر / 10 بازدید