لحظه های لعنتی!

چرا امروز نمیگذره! لحظه ها گیر کردن! میخوام برم، زود

باشید! مجوز رفتن صادر کنید! دیگه تحمل اینجا رو

ندارم! دیگه تحمل نگاهشو ، احساسشو ، عشقشو ندارم!

می خوام فرار کنم!

تو این گریز اجباری؛ یاریم کنید لحظه های لعنتی!

 

                      

                           "الی"

/ 0 نظر / 13 بازدید