بغض

با تو ای بغض چه کنم؟!

نمیتونم نگهت دارم، چون داری خفم میکنی!

نمیتونم بزارم سرازیر شی ، چون همرو دل نگرون

میکنی! 

من با تو چه کنم؟!

 

                                           "الی"

/ 0 نظر / 7 بازدید