مدفون

دیگر مرا در آغوش نگیر! نمیخواهم به روزهای قبل

بازگردم! بگذار غبار فراموشی جا خشک کند روی دلم،

میخواهم زیر این خاک مدفونش کنم!

با مـِهرت نبش قبرش نکن!

فاتحه ایی بخوان و برو!

 

 

                                  "الی"

/ 0 نظر / 9 بازدید