هیچکس ...

وقتی برا همه سنگ صبوری، وقتی برا درد و دل بقیه

گوشی، وقتی مشاره دوستاتی،

اما

خودت یه گوش پیدا نمیکنی!

یکی که بت بگه چه غلطی بکنی!

یکی که بغضت و تو آغوشش خالی کنی!

جایی بهتر از یه تیکه کاغذ باطله واسه حرف زدن، و

متکات برا گریه کردن پیدا نمیکنی!

 

 

                                        "الی"

/ 1 نظر / 13 بازدید

اتفاقا بهتره[لبخند]