اعتراض دارم!!

خدایا مگه دله کپه گِله من، اسباب بازی بود که باش همچین

کردی؟!!

آخه من با این دله صاب مرده چیکار کنم؟!!

با کدوم قاقالیلیی سرش شیره بمالم تا بونه نگیره؟!

آخه خدایا این چه کاری بود کردی؟!!

دلت برام نسوخت؟!!

نسوخته دیگه! این چه سوالیه!!

تازه داری کیف میکنی!!

آخه خدا! من دردمو به کی باید بگم؛ وقتی تو هم محلم

نمیزاری!!

میدونم از نظر تو اصلا چیزی نیس و من دارم شلوغش

میکنم!

اما از نظر من هست !!! چون دارم داغون میشم!!

کاش میفهمیدی!!!!

کاش اهمیت میدادی!!!!!

میدونم بدتر از اینارم سر بنده هات آوردی و اصلنم برات

مهم نیس!

 

 

                                          "الی"

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید