پاره آجر

دیگر نه دلی دارم نه حسی! همه را کـُـشتم!

دیگر پاره آجری خواهم شد!

 

 

                                    "الی"

/ 0 نظر / 2 بازدید