امروز از یکی، یه هدیه گرفتم. خیلی غافلگیرم کرد.


                                                                 "الی"