بازم اون خوابو دیدم. الان چند ساله که مدلای مختلف این خواب تکرار میشه. اما همش یه جوره. نمیدونم تعبیرش چیه. کاش یوسف اینجا بود تعبیرش میکرد.


                                                                                "الی"