تق تق!

کیه؟

من!

من، کیه؟

درسته!

چی درسته؟

منکیه!

این همون چیزیه که من میخوام بدونم.

چی میخوای بدونی؟

من، کیه؟

بله دقیقا!

دقیقا چی؟

بله، من یک دقیقنچی هم به همراه دارم!

دقیقا چی به همراه داری؟

بله!

بله ، چی؟

نه، دقیقنچی.

این چیزیه که من می خوام بدونم.

عرض کردم دقیقنچی.

دقیقا چی؟

بله!

بله ، چی؟

بله همراهمه

چی همراهته؟

دقیقنچی، دقیقنچی چیزیه که همراهمه.

من ، کیه؟

بله!

برو بابا!

تق تق ...


                       "شل سیلور استاین"

 

 

 

 

"من عاشق نوشته هاش بودم. خدا رحمتش کنه  "