انگار وقتی خدا داشته آدمارو جفت جفت میچیده تو قفسه؛

من داشتم  بازیگوشی میکردم که لِنگم گم شده...

 

 

                                      "الی"