بازم بم ثابت شد که لطف مداوم ؛ میشه حق مسلم!!!

 

 

 

 

بازم درس نگرفتم!

 

                                 "الی"