جلز و ولز روغن که در اومد؛

تخم مرغ رو شکستم توش......


    پوک بود!!!!

 

                           "الی"