حتی قاصدکی هم به حیاط خانۀ ما سر نمی زند...

 

                            "الی"