بادی نمی وزد...

برگی جُم نمی خورد...

حتی صدای ویزِ مگسی هم نمی آید...

لکه ابری هم از آسمان رد نمی شود...

هوا هم نه سرد است نه گرم...

       

      لَخت شدم از بی حرکتی........

 

                                      "الی"