هیچ چیز انتظارت را نمیکشد؛

هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؛

هیچ چیز عوض نمی شود؛

همه چیز ثابت است...

راکد....

بدونه تغییر...

منتظر چه هستی؟!

فکر میکنی چه خواهد شد؟!!

دست بردار از این انتظار بیخود...

 

                                "الی"