جوری رفتار میکنی که انگار من وارد حریم خصوصیت شدم!!!

بابا وسط جمع نشستی!!!

به من چپ چپ نیگا نکن!!!

 

                                        "الی"