پس من کی؟!!

پس من کو؟!!

پس من چی؟!!

ای خداااا!... به خدا ما رو هم آدم آفریدی!

به خدا به ما هم دل دادی!


به قوله بچه ها گفتنی:

" دل که نیس که!

کپه گله!!!".....

 

                               "الی"