دیگه نمیتونم رفتارای تحقیرآمیزتو تحمل کنم. فکر میکردم

ممکنه اون بین مارو بهم بزنه ، اما تو خودت داری همه

چیو خراب میکنی. خیلی زود روز انفجار میرسه!

 

زود. چون طاقت من داره تموم میشه...

 

وقتی پیش همیم همش احساس زیادی بودن و مزاحم بودن

بم دس میده، این حس رو تو ایجاد میکنی.

 

نباید اینجور باشه، دلم میخواد با هم صمیمی باشیم. ولی

همش تو نمیزاری...

 

نمی دونم چیکار کنم....

 

نمی خوام گند بزنم به همه چی...

 

                                  "الی"