کاش گوشام در داشت....

 

                             "الی"