-"اه !! بادوم  چقدر سوالای عجیب غریب می پرسی!!!!"

 

با اون چشای کوچولوش نیگایی بم انداخت و گفت: "چرا

همه همینو بم میگن!!! مامانمم همش میگه چرا سوالای

عجیب غریب میپرسی؟ من یه سوال دیگه هم داشتم"

 

-"خب بپرس"

 

-" خدا چند سالشه؟!!!!!"

 

چشام داشت در میومد،

آخه من چی جوابتو بدم فینگیل!

 

آخه خوب نیس آدم سن دیگرانو بپرسه! شاید خوششون

نیاد.....!!!!!

                              "الی"