خدایا یه قطره خواب بچکون تو چشام، دیگه تحمل بیداری رو ندارم...

               

                                 "الی"