بعضی وقتا فک میکنم واقعا نامرئیم. هیشکی منو نمیبینه. انگار اصلا وجود ندارم. اصلا مهم نیستم. واسه هیشکی...

 

 

                   "الی تنها"