زندگی به دو نیم است نیمه ی اول به انتظار نیمه ی دوم و

نیمه ی دوم در حسرت نیمه ی اول.