دلم برای ماهی توی تنگ میسوزد،

همیشه تنهاست!


شب و روز دور خودش میچرخد،

هام هام هام...


هیچکس نمی فهمد چه میگوید،

هام هام هام...


روزی هزار بار دور تنگ میچرخد،

هام هام هام...و یک روز...

با چشمان از حدقه در آمده

روی آب ولو میشود


دیگر...هام بی هام

 

                            "الی"