دلم که تنگ میشود
    پای لحظه های خالی از تو
                بساط اشک پهن میکنم