داشتم فراموش میکردم،همه چی داشت خوب پیش میرفت، سخت و خوب... اما امروز نمیدونم چی شد که یهو دوباره هوایی شدم. حالم خیلی بد شد، نمیدونم چرا یهویی اینجوری شد...

تنهایی خیلی سخته خدا! بغض داره خفم میکنه، ..............

چرا؟! ........نمیدونم،

تا کی؟! .........نمیدونم،

فقط میدونم خستم...

بریدم...

دیگه بسه!!!!!!!!!!

دیگه بسمه!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

                             "الی"