از بار گنه شد تن مسکینم پست
 یا رب ! چه شود اگر مرا گیری دست
گر در عملم آنچه تو را شاید نیست
 اندر کرمت آنچه مرا باید هست