لذت دیدن ستاره رو بخاطر غم نبود خورشید از دست مده!