همیشه فکر میکردم؛ من خیلی قرصم!  فکر میکردم احساسم کف مشت عقلمه!...

روزگار چرخید و چرخید ؛ تا بم ثابت کنه : زکی!


                                              "الی"