خداگوید؛  

    تو ای زیباتر از خورشید زیبایم

     تو ای والاترین مهمان دنیایم

شروع کن    یک قدم باتو

       تمام گامهای مانده اش بامن