بیاید در ماه محرم زنجیر نزنیم ... زنجیر از پای آزاد مردی باز کنیم.

سینه نزنیم ... اما سینه دردمندی را از آه وغم پاک کنیم.

اشکی نریزیم ... اما اشک از چهره مظلومی پاک کنیم.

آن وقت با افتخار بگوییم : یا حسین