از وقتی دعوای دست چپ و راستم شروع شد، هر روز از خودم مشت میخورم...

 

 

                                   "الی"