کاش یادم نره که زندگی رسیدن به مقصد نیست، زندگی سفره، باید از سفر لذت برد.

 

                          "الی"