چه غریب ماندی ای دل ، نه غمی نه غمگساری        

نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری