یک شتر در بیابان گم شده است!!!
خودش هم باورش نمی شود....

 

 

                                                     "الی"