داد زدم، داد زدم ، هرچی تو دلم بود گفتم ، حرفهایی رو که یه هفته بود تو گلوم گیر کرده بود گفتم.

حالا راحت شدم.

آروم شدم... 

 

                               "الی"