خدایا!
با من حرف بزن ، قبل از اینکه شیطان با من حرف بزنه