آرزو دارم تو هم عاشق شوی

عاشق معشوق نالایق شوی

تا بفهمی با دلم بد کرده ای

بد به روز عاشقت آورده ای

سخت گیرد بر دل دیوانه ات

آتشی اندازد اندر خانه ات

آتشش سوزد همه جان و دلت

غیر اشک چیزی نگردد حاصلت

تا بدانی دوستت میداشتم

من تو را اسطوره می انگاشتم

لیک،افسوس آن نبودی بی وفا

ظالمی بودی که کرد صدها جفا

 

                                           

 

                                           "مال دزدی"