دوستت دارم نه بخاطر شخصیت تو ، بلکه بخاطر شخصیتی که من در هنگام با تو بودن پیدا میکنم.

.............................................................................

هیچکس لیاقت اشکهای تو را ندارد، و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.

..........................................................................

اگر کسی تو را انطورکه می خواهی دوست ندارد، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

...........................................................................

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.

..............................................................................

بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.

..............................................................................

هرگز لبخند را ترک نکن ،‌حتی وقتی که ناراحتی ، چون هر کس امکان دارد که عاشق لبخند تو شود.

..............................................................................

تو ممکن است که در تمام دنیا فقط یک نفر باشی ، ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی.

..............................................................................

هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند ، نگذران.

..............................................................................

شاید خدا خواسته است که ابتدا بعضی افرادنامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را، به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکرگزار باشی.

..............................................................................

به چیزی که گذشت غم مخور، به چیزی که بعد از آن آمد لبخند بزن.

..............................................................................

همیشه افرادی هستند که تورا می آزارند، با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی.

..............................................................................

خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد، خود را می شناسی.

..............................................................................

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.

 

 

 


                                      "گابریل گارسیا مارکز"