پرسیدند:" بهشت خواهی یا دوست ؟"، گفتم:" جهنم است بهشت بی دوست"

 

                               "(مال دزدی)"