پنج وارونه چه معنا دارد ؟!

خواهر کوچکم از من پرسید

من به او خندیدم

کمی آزرده و حیرت زده گفت

روی دیوار و درختان دیدم

باز هم خندیدم

گفت دیروز خودم دیدم پسر همسایه پنج وارونه به مینو میداد

آنقَدَر خنده برم داشت که طفلک ترسید

بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم

بعدها وقتی غم، سقف کوتاه دلت را خم کرد

بی گمان می فهمی

 پنج وارونه چه معنا دارد

 

                                      "(اینم مال دزدیه)"