فکر میکردم اگه صادق باشی خوبه، هم باعث میشه دیگران بات صادق باشن، هم با منطق و دلیل میشه به خواسته هات برسی.

زهی خیال باطل بابا! صداقت کیلو چنده؟! منطق سیری چند! باید دروغ بگی ؛همه حقیقت رو نگی؛ یا حداقل مخفی کاری کنی تا به خواسته های منطقیت برسی ،وقتی که حرفت رو نمیفهمن و حتی برا فکرت هم ارزشی قائل نیستن.وقتی که لجبازی و من اینطور دوس دارم؛ جای عقل رو میگیره.

این درس جدیدیه که از توجان یاد گرفتم؛ بعد از یه شب بیخوابی و اشک و اعصاب خوردی. ( بلاخره یادگرفتن سختی های خودش رو داره دیگه، مثل مدرسه)

                                                     

                                              "الی عبرت گرفته"