زبونم در رفت....

این شد که نباید میشد...

شاید هم بهتر که شد...

پس این شد که باید میشد...

حالا چه خوب شد، ... یا چه بد شد؟!!!

..................................................................

نمیدونم ...


                                          "الی زیادی"