الهی من اعتراض دارم، چرا وقتی گریه میکنم چشمام قد یه توپ تنیس باد میکنه؟! آخه مگه من دل ندارم؟! من آدم نیسم؟! چرا حق گریه رو ازم گرفتی؟! تو هم؟!!!!!

من شکایت پیش کی ببرم وقتی که حتی تو هم با من سر ناسازگاری داری؟ این از توجان، اینم از اون،  اینم از تو ...

من با این چشا چطور فردا برم سر کار؟ لعنت... لعنت .... لعنت...


                                            "الی زیادی(حتی پیش تو)"