"می خواستی بمیری!!!" این حرفی بود که توجان امروز به من زد، بلاخره حرفی رو که یه هفته بود تو گلوش گیر کرده بود زد.

الهی! داغم رو به دل توجان بزار تا حالش خوب شه!


                                                             "الی  زیادی"