توجان،

من میان قفس گر گزند نبینم هنرنکرد ه ام

گر بپرم

خواهم چشید لذت جستن از چنگال

خود خطا خواهم رفت

خود خواهم آموخت

بزرگ خواهم شد

بگذار بپرم...

 

                                 "الی"