چه اهمیت دارد
             گاه اگر میرویند
                 قارچهای غربت