فقر

از فقر می خواهم  بگویم ......

فقر  همه جا سر میکشد .......

فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی  هم  نیست ......

فقر ، چیزی را  " نداشتن " است ، ولی  ، آن چیز پول نیست

..... طلا و غذا نیست  ....... فقر  ،  همان گرد و خاکی است

که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند ......

فقر ،  تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های

برگشتی را خرد میکند ......

فقر ، کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری

نوشته اند ..... فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک

اتومبیل به خیابان انداخته میشود .....

فقر ،  همه جا سر میکشد ........                   

فقر ، شب را " بی غذا  " سر کردن نیست ..         

فقر ، روز را  " بی اندیشه"   سر کردن است


                                                                                        "دکتر شریعتی"