زبونم رفته مرخصی...
حالا چیکار کنم!!؟

 

 

                                                              "الی"